„Własna firma w Sercu Kaszub” to projekt Powiatu Kościerskiego utworzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Stolem. To odpowiedź na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020. Wspiera on projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Ma dotrzeć do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Samorządowcy powiatu kościerskiego złożyli do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu. Okazało się, że pomysł został zaakceptowany i pozytywnie zaopiniowany, w efekcie czego powiat kościerski otrzyma dotację w kwocie 1 981 769,40 zł. Łączna wartość projektu to 2 086 716,00 zł, a jego najważniejsze założenia to 45 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Starania o dotację na własny biznes mogą podjąć m.in. osoby, które od dłuższego czasu pozostają bez pracy (powyżej 30 roku życia), kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia.

W Powiecie Kościerskim do projektu może zakwalifikować się 60 osób, w tym co najmniej 18 kobiet, z czego udzielonych zostanie 45 dotacji. Wysokość wsparcia będzie opiewać na kwotę ponad 23 tys. zł. Przedsiębiorcy będą musieli prowadzić działalność przez co najmniej dwanaście miesięcy.

Jednocześnie, zaplanowane jest również wsparcie szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości” oraz wsparcie pomostowe w podstawowej wysokości przez sześć miesięcy w kwocie do 1.350 zł. Przedsiębiorcy, którzy zatrudnią dodatkowo pracowników, otrzymają wsparcie pomostowe do 2.600 zł przez dwanaście miesięcy

Projekt trwać będzie 3 lata (od czerwca 2020 r. do czerwca 2023 r.).

D.P.