Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZADANIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – DZIAŁANIA I KAMPANIE EDUKACYJNE.

Nazwa zadania: „Serce Kaszub to piękna kraina, więc zamiast auta weź rower i wspieraj nasz klimat”

Koszt kwalifikowany zadania: 38 700 

Wartość udzielonego wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku: 30 050 zł w formie dotacji

Udział środków WFOŚiGW w koszcie kwalifikowalnym w zadaniu wyniósł 77,65 %.

Sprawozdanie z realizacji zadania- formularz ogólny. Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny. (KLIK)

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Serce Kaszub to piękna kraina, więc zamiast auta weź rower i wspieraj nasz klimat”.

Teren, na którym ulokowana jest wieża widokowa w Przytarni leży w otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Jest to teren objęty szczególną ochroną – zawiera wiele naturalnych ekosystemów wodnych, torfowiskowych i leśnych. Na terenie Parku znajduje się około 126 gatunków ptaków, 35 gatunków ryb, 12 gatunków płazów, z czego wiele gatunków jest objęte wysoką ochroną np. szlachar, strzebla błotna, czy rak szlachetny. Z danych pozyskanych z Urzędu Gminy Karsin wynika, że wieża jest licznie odwiedzana przez turystów. W 2021 r. odwiedziło ją  32 930  turystów i mieszkańców, w do października 2022 roku aż  34 480  osób. W związku z tym podjęcie działań edukacyjnych w tym miejscu pozwoli na dotarcie do licznej grupy odbiorów. Działaniom edukacyjnym nt. przeciwdziałania emisjom w ww. miejscu sprzyja fakt, że na wieży widokowej są zamontowane panele fotowoltaiczne. Na terenie gminy znajdują się liczne szlaki piesze i rowerowe. Miejsce realizacji: województwo pomorskie, powiat kościerski, Gmina Karsin, miejscowość Przytarnia.

W wyniku niskiej emisji do środowiska dostaje się wiele szkodliwych substancji, które między innymi przenikają do wód i gleb tworząc degradację środowiska. Ze względu na to, że tereny Serca Kaszub są objęte szczególną ochroną, mieszkańcy i turyści powinni posiadać wiedzę w zakresie przeciwdziałania szkodliwym emisjom. Pomimo tego, że świadomość społeczeństwa na temat zanieczyszczania środowiska jest coraz większa, to w powietrzu w dalszym ciągu pojawiają się szkodliwe pyły. Skutki niskiej emisji czują nie tylko ludzie, ale również odbija się to na przyrodzie. Projekt ten ma w sposób łatwy, przyjemny i ogólnodostępny przekazywać najważniejsze informacje o przeciwdziałaniu zanieczyszczania środowiska oraz  zachęcić mieszkańców i turystów do podejmowania chociaż najmniejszych decyzji skutkujących zminimalizowaniem emisji zanieczyszczeń.

Głównym celem projektu jest edukacja zarówno mieszkańców jak i turystów w zakresie przeciwdziałania emisjom. Poprzez zaangażowanie mieszkańców i turystów do wspólnego sadzenia drzew. Sadzenie drzew jest dobrą formą integracji, a także kształtuje poczucie odpowiedzialności za przestrzeń publiczną. W ramach projektu powstaną tablice edukacyjne w tym interaktywne. Z okazji otwarcia parku odbędzie się Piknik Ekologiczny wraz z zajęciami w terenie.

W malowniczej miejscowości Przytarnia, w otoczeniu wieży widokowej oraz ścieżki rowerowej powstanie park edukacyjny z tablicami edukacyjnym, informującymi o zapobieganiu zanieczyszczeniom i ochronie środowiska przed emisją szkodliwych pyłów  i gazów. Ponadto na terenie parku postawiona zostanie gra edukacyjna na temat źródeł zanieczyszczeń środowiska, która w sposób ciekawy i innowacyjny utrwali wiedzę nabytą w parku. W ramach zadania zasadzone zostanie min. 10 drzew. Wybór drzew nie jest przypadkowy, ponieważ jedną z najważniejszych funkcji drzew jest neutralizacja wytwarzanych przez człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Liście drzew działają jak swoiste filtry, wchłaniając w procesie wymiany gazowej powietrze wraz z unoszącymi się pyłami i związkami chemicznymi, bądź adsorbując je na powierzchni liści. Rośliny te działają z zaskakującą skutecznością, ograniczając zapylenie w mieście nawet o 75%. Drzewa uczestniczą również w redukcji gazów cieplarnianych. W procesie fotosyntezy wykorzystują dwutlenek węgla, w zamian uwalniając życiodajny tlen. Jedno niewielkie drzewo wytwarza rocznie około 118 kg tlenu. Dobroczynny wpływ zieleni na jakość powietrza wynika z procesów transpiracji, czyli parowania wody poprzez niewielkie pory znajdujące się na liściach i łodygach.

http://www.wfos.gdansk.pl (KLIK)