KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

Korzyści z członkostwa w LOT ,,Serce Kaszub‘‘

Członkowie ich prawa i obowiązki

1. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów, a ponadto posiadają prawo:

a) uczestniczenia głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,

b) zgłoszenia do władz wniosków i uwag dotyczących działalności,

c) korzystania z merytorycznej, organizacyjnej i technicznej pomocy Biura,

d) używania odznaki,

e) współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy LOT „Serce Kaszub” i jego realizowaniu.

2. Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.

Członkowie zwyczajni LOT „Serce Kaszub” zobowiązani są do:

a) stosowania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LOT „Serce Kaszub”,

b) wypełniania zadań wynikających z pełnionych funkcji,

c) godnego reprezentowania LOT „Serce Kaszub” i dbania o jej dobre imię,

d) terminowego opłacania składek członkowskich i wypełniania innych zobowiązań wynikających z uchwał organów.