Prowadzisz przedsiębiorstwo, w  którym zatrudniasz do 249 pracowników? To projekt dla Ciebie! Projekt jest skierowany do MŚP oraz ich pracowników z sektora turystyki  (PKD N79 oraz I) z całej Polski.

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Celem projektu jest podniesienie do końca czerwca 2022 roku, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki w następujących obszarach tematycznych:
– Pilot wycieczek
– Instruktor praktycznej nauki zawodu
– Animator czasu wolnego.
Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia.

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r.
W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring (II.2020 – V.2022 r.)
2. Działania merytoryczne w BUR – szkolenia z zakresu rekomendowanego przez radę ds. kompetencji w sektorze turystyki (III.2020 – VI.2022 r.)

TERMIN I rundy naboru (przyjmowania formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):
od 13.03.2020 r. od godz. 08:00 do 24.04.2020 r. do godz. 16:00.

Wartość refundacji usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom. Wysokość refundacji wynosi 80% kosztów usługi. W ramach projektu, możesz otrzymać aż 16 000,00 zł brutto (wraz z wkładem własnym) wsparcia na realizację usług rozwojowych dla siebie i swoich pracowników.

Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa na stronie:
http://kompetencjedlaturystyki.pl/o-projekcie/
oraz pod numerem telefonu 690 311 539 oraz 506 121 017.

A.L.