LOT „Serce Kaszub” ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”

Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub", praca, kościerzyna, nabór na stanowisko pracownicze,

LOT „Serce Kaszub” ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Poniżej przedstawiono zakres obowiązków oraz wymagania związane z naborem do pracy w biurze LOT „Serce Kaszub”.

1. Wymiar etatu: pełny etat

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie bieżącej działalności biura,
 • współpraca z podmiotami z terenu Powiatu Kościerskiego, działającymi w zakresie upowszechniania turystyki i promocji,
 • udział w tworzeniu, rozwoju i promocji lokalnych produktów turystycznych,
 • aktualizowanie informacji o lokalnych atrakcjach, produktach i usługach turystycznych,
 • prowadzenie i aktualizacja turystycznych stron internetowych,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych,
 • realizacja innych zadań wynikających z § 9 Statutu LOT „Serce Kaszub”

3. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
 • publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 •  nieposzlakowana opinia

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • preferowana specjalność: turystyka, krajoznawstwo, promocja, zarządzanie, marketing i pokrewne,
 •  wiedza o atrakcjach turystycznych Powiatu Kościerskiego,
 • biegła obsługa komputera – znajomość pakietu Microsoft Office, płynne poruszanie się w zasobach internetowych.

5. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie promocji i turystyki,
 •  komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
 •  komunikatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  życiorys,
 •  list motywacyjny,
 •  kserokopie świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym),
 • kserokopie świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie,
 •  własnoręcznie podpisane oświadczenie o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie
  na danym stanowisku.

7. Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”, przy ul. Świętojańskiej 5E w Kościerzynie (budynek siedziby Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego) w zaklejonych kopertach z napisem: „Dotyczy naboru na pracownika biura LOT „Serce Kaszub”.

8. Dodatkowe informacje:

 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu naboru telefonicznie,
 •  postępowanie kwalifikacyjne dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez
  Zarząd LOT „Serce Kaszub”,
 •  oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 •  dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 790 200 211.
 • do niniejszego ogłoszenia dołącza się załącznik: Statut Stowarzyszenia LOT „Serce Kaszub”.